Загуба на трудоспособност

Загуба на трудоспособност

Berufsunfähigkeitsversicherung

Трайна загуба на трудоспособността

Трайната загуба на трудоспособноста се поражда от продължително заболяване, степен на инвалидност или злополука. Според условията по застраховката заболяването трябва да продължи повече от 6 месеца и да бъде потвърдено от лекар, а намаляването на трудоспособността да е минимум 50 %. Смисълът на застраховката се състой в съхраняване на финансовия и жизнен стандарт на застрахования, поради невъзможността му да работи пълноценно изучената и практикуваната от него професия, до момента на застрахователното събитие. След диагностицирането на трайната загуба на трудоспособност, застрахованато лице получава месечна пенсия, която е фиксирана в застрахователния договор, от която да се издържа. Държавният пенсионен институт изплаща такъв вид пенсия само на лицата, които плащат пенсионно-осигурителни вноски и са родени до 02.06.1961 г. За всички останали, работещи по трудов договор или освободени от плащане на пенсионно-осигурителните вноки (Selbständige) не се предвижда изплащане на такава пенсия. По друг начин стои въпросът при лекарите, архитектите, юристите, аптекарите и др. групи работещи, които имат правото да се осигуряват чрез оделен специаленпенсионен институт, а именно Versorgungswerk. При тях тази пенсия би била изплащана от съотшетния пенсионен институт, но само при положение, че те са 100 % нетрудоспособни да извършват своята работа – това за един лекар би означава да си върне апробацията, или за един архитект да загуби двете си ръце, или за един юрист да изпадне в кома за дълъг период по дълъг от 6 месец. Шансовете да се получи пенсия от този институт не са особено големи и често се стига до отказ на изисквананта пенсия.

На хората, които са на трудов договор и са плащали минимум 5 години пенсионно-осигурителни вноски в системата, държавният пенсионен институт изплаща пенсия за намалена трудоспособност, която обаче е твърде недостатъчна за нормално съществуване на болен човек. Така наречената Erwerbsminderungsrente се поделя на две части: малка или голяма пенсия.

При малката бихте получили пенсия в размер на около 17% от последната ви брутна заплата, ако можете да работите каквато и да е работа между 3 и 6 часа на ден. Например един работещ във фирма дипломиран счетоводител, който получава 3000 €брутна заплата, би получил 510 € пенсия на месец, но само ако работи каквато и да е работа между 3 и 6 часа на ден, например като портиер във фирмата. На пръв поглед сумата не е чак толкова малка, но трябва да се има предвид, че той трябва да продължи да плаща месечните вноски за здравната застраховка, застраховката за безработица, данъците за приход, наема на жилището, лекарствата и всички останали месечни разходи. Ако откаже да работи каквато и да е работа, тогава не би получил пенсията, както и ако работи повече от 6 часа на ден би загубил автоматично правото си на пенсия. В този смисъл пенсионният институт не се интересува от професията и желанието на застрахования или от неговите реални парични нужди.

При голямата пенсия застрахованият получава пенсия в размер на 34% от неговата брутна заплата или в нашия случай 1020 € на месец, при положение, че той може да работи между 0 и 3 часа дневно каквато и да е работа.

По статистически данни на държавния пенсионен институт средностатистическата пенсия получашана от мъжете в такива случай е 625€, а за жените 569€.

Ето защо сключването на частна застраховка за трайна нетрудоспособност се препоръчва от всички потребителските централи в Германия, държавния пенсионен институт, известни експерти в пенсионното осигуряване, Stiftung Warentest и много други. Още повече, че всяка година поради заболявания и злополуки около 400 000 работещи (или всеки четвърти) в Германия са принудени да подадат молба за такъв вид пенсия.

Кои са причините за трайната загуба на трудоспособността?

Психически разтройства, burn out 27,60%
Заболявания на скелетнно-мускулната система 18,40%
Сърдечни заболявания 14,70%
Новообразувания, рак 13,50%
Злополуки 10,80%
Заболявания на нервната система 5,90%
Стомашно-чревни заболявания 5,10%
Други 4,00%

Как работи описаната по-горе система в случай на продължително заболяване?

Да предположим, че нашият счетоводител е получил дископатия. Първите 6 седмици той получава 100 % от заплатата си чрез своя работодател или де факто нищо не се променя в неговите доходи. След шестата седмица получава част от своята заплата чрез държавната здравна каса – 70 % от брутната или 90 % от нетната му заплата. Здравната каса прави това изчисление и му превежда по-ниската сума, например 90 % от нетната заплата или 1755 €. От тези пари обаче застрахованият трябва да плаща месечните си социално-осигурителни вноски или остават към 1455 € на месец. Той има право да получава тези пари максимум до 72 седмици, като държавната здравна каса се информира регулярно както от лекуващия лекар, така и отсамия пострадал дали състоянието му ще се подобри или има вероятност да остане трайно нетрудоспособен. Ако преди изтичане на 72-та седмица той бъде диагностициран като нетрудоспособен, държавната здравна каса спира плащането на средствата. След това би следвало счетоводителят да получи пари от пенсионния институт, например 540 € на месец, но само ако е плащал минимум 5 години вноски в системата и работи каквато и да е работа. От тези пари трябва да заплаща месечните си вноски за здравната каса, които биха били в размер на 226,75 € т.е. биха му останали 314 € на месец. Ясно е, че с толкова пари е невъзможно да се живее в Германия, затова нашият счетоводител трябва да поиска социална помощ от държавата. И той би я получил, но само тогава, когато имуществото му или парите му по сметка не надхвърлят 3000 €.

Ето защо сключването на частната застраховка за трайна нетрудоспособност не трябва да се отлага във времето, а да се сключи веднага още със започване на работа или обучение.

При собствениците на фирми( Selbständige) проблемът е още по-сериозен поради факта, че повечето не плащат вноски в държавния пенсионен институт и голяма част от тях нямат застраховани към частната си здравна застраховка дневни пари при нетрудоспособност. Тогава при повечето от тях остава възможността да продадат фирмата си, да бъдат издържани от други членове на семейството или да подадат за Harz IV ( социална помощ).

Как функтионира частната застраховка за дълготрайна нетрудоспособност?

Най-разпространените застраховки в тази област функционират подобно на автокаско застраховката в автомобилното застраховане- заплащате месечни вноски и получавате договорената месечна пенсия, само когато има застрахователно събитие. Има и друг вариант за сключване на инвестиционната застраховка, при който след приключване на договора имате възможността да получите накуп еднократната сума, която се е натрупала през годините. По този вид застраховка месечните вноски са по-високи.

Заплащаните месечни вноски се реинвестират от застрахователното дружество, носят реални приходи и служат за намаляване на месечните вноски, така че вие плащате де факто по-ниска нетна сума от брутната, която би следвало да плащате. Разбира се това подпомагане на месечните вноски не е гарантирано, но на практика всяка година получавате пари по сметката на вашата застраховка от застрахователното дружество.

Когато в резултат на продължително боледуване, злополука, инвалидизация или намаляване на жизнените сили не можете да изпълнявате 50 % от работата, която сте вършили до този момент за период, не по-къс от 6 месеца, имате право да получавате застрахованата месечна пенсия. Застрахователното събитие трябва да е потвърдено от лекар писмено и от него да става ясно, че той не вижда признаци за подобрение на вашето състояние през следващите 6 месеца.

Застрахованата месечна пенсия ви се изплаща най-много до края на договора, който може да бъде сключен максимум до 67-годишна възраст. Застрахователното дружество спира да ви изплаща месечната пенсия при положение, че можете да вършите отново вашата работа (в нашия случай счетоводство) или при смърт на застрахования.

Особено внимание трябва да обърнете на възможността за пренасочване към други професии от страна на застрахователното дружество. В сегашните условия по застраховане застрахователното дружество може да има правото на т.н. абстрактно или конкретно пренасочване. Когато имаме случай на абстрактно пренасочване, застрахователят си запазва правото да ви пренасочи към която и да било професия. На практика с такъв договор шансовете ви да получите договорената пенсия са минимални. Ако имате такъв договор ви съветваме при първа възможност да го прекратите и да сключите нов ( разбира се ако здравословното ви състояние е добро). В нормалните договори е включено конкретното пренасочване. На практика то означава, че застрахователят си запазва правото да випренасочи конкретно към професия, която отговаря напълно на вашата квалификация и на досегашния ви жизнен статус и при която не би следвало да получавате по-малко пари на месец ( при добрите договори за дълготрайна нетрудоспособност са регламентирани 80% от брутна ви заплата като граница). Ако пренасочването не отговаря на едно от тези условия, застрахователят ви изплаща договорения размер на месечната пенсия и няма право да ви пренасочва.

В случая със счетоводителя, ако той има договор с абстрактен параграф в него, застрахователят може да го пренасочи към друга професия, при която не работи седнал, например да приема стоката в склада и контролира наличностите. В този случай той не би получил месечна пенсия. Ако обаче той има договор с кокретен параграф за пренасочване, застрахователят би могъл да го насочи към одиторинг и тъй като тази професия е свързана с работа на бюро в седнало положение, той би получил месечната пенсия. Дори и да можеше да работи седнал и при условие, че застрахователят би го насочил да работи като фактурист, това не отговаря на другите две условия – социален статус и заплащане, следователно той пак би получил договорената месечна пенсия.

Трудно е веднага да се каже, дали имате договор с абстрактно или конкретно пренасочване, тъй като това не е записано в условията по застраховката като такова, а се намира в различните параграфи. Затова ви препоръчваме да се обърнете конкретно към нас за обстоен анализ на съществуващи договори. Анализът е безплатен за нашите клиенти.

Каква сума трябва да застраховате?

Ние ви препоръчваме да застраховате поне 80 % от месечните си нетни доходи. В нашия случай това би означавало 1584 € месечна пенсия. Важен момент при застраховането на тази сума е да включите и гарантирания процент на увеличение при настъпване на застрахователното събитие (варира между 1 и 3% на година). Това означава, че сумата на изплащаната пенсия ще бъде актуализирана всяка година, което би ви помогнало да избегнете намаляването на покупателната стойност на парите вследствие на инфлацията. Така също имайте предвид, че тази пенсия ще трябва да я представите пред данъчните власти като приход и от нея, освен социално-осигурителните вноски, ще трябва да заплащате и данъци. Ето защо не застраховайте твърде ниска месечна пенсия, тъй като в последствие тя може да не ви достигне за покриване на разходите.

Друг важен параметър е динамизирането на месечните вноски. Смисълът на тази динамика е паралелното изравняване на застрахованата пенсия с увеличаването на приходите ви и намаляване на инфлационния ефект. Тук възможностите са от 1 до

10 %, като това означава, че всяка година вноската ви ще се покачва с избрания от вас процент. Реципрочно обаче със съответния процент се покачва и застрахованатапенсия. Ние ви препоръчваме да не застраховате твърде висок процент на динамика, например 10%, поради факта, че след десет години ще заплащате двойно повече от това, което заплащате в момента. Освен това във договорите винаги е предвидена възможността при настъпване на определени събития, например женитба, раждане на дете, издигане в кариерата да увеличите застрахованата месечна пенсия.

Какво се случва ако не мога да си плащам месечните вноски?

Когато се стигне до трайна загуба на трудоспособноста и изплащане на месечна пенсия, застрахователят ви освобождава от задължението да плащате месечните вноски

В зависимост от застрахователното дружество и договора се предвижда при безработица или обосновани финансови затруднения да не плащате вноските по застраховката до 12 месеца, като за периода се начислява лихва. След това трябва да платите наведнъж липсващите вноски. Ако ви е невъзможно можете да се споразумеете със застрахователя натрупаните суми да се преизчислят върху месечните вноски до края на договора. Така ще плащате повече на месец, но няма да плащате всичко наведнъж.

Има ли право застрахователното дружество да променя договорената вноска по застраховката?

По принцип да, например когато има повече плащания по договорите от предвиденото или когато рискът като цяло се е увеличил. Според § 168 от закона за застраховане застрахователите имат правото да повишават брутната сума по договорите на застрахованите. Рискът от повишаване на вноските по застраховката е особено голям в дружества с малко застраховани и при по-стари договори. Стабилните застрахователни дружества се отказват от това си право.

Смятат ли серакът, сърдечният удар, инфарктът за трайна загуба на трудоспособността?

В условията по застраховката при някои компании тези заболявания водят до изплащане на месечна пенсия, поради невъзможността на застрахования да извършва своята работа. При други застрахователни компании в условията по застраховкатаняма записано нищо конкретно. Проблемът се състои най-вече в това, че след прекаран инфаркт е твърде вероятно застрахованият да не може да работи както преди това, но да не е 50% нетрудоспособен според изискванията на застраховката. Тогава той не би могъл да заработва толкова, колкото преди това, но не би получил и пенсия по застраховката. Ето защо, ако сте предразположени към такъв вид заболявания, ви препоръчваме да сключите застраховка за тежки заболявания, по която ще ви бъде изплатена една предварително застрахована сума. За повече информация моля прочетете в съответния раздел или се свържете с нас.

Колко струва този вид застраховка?

Мъж 30г.,1500€ пенсия до 60 г. изплащане до 65г. изплащане до 67г. изплащане
Дружество 1 36,73 €/месец 61,42 €/месец 74,81 €/месец
Дружество 2 46,80 €./месец 72,60 €/месец 86,08 €/месец
Дружество 3 47,44 €/месец 69,21 €/месец 80,75 €/месец
Дружество 4 59,56 €/месец 96,62 €/месец 117,19 €/месец
Дружество 5 67,30 €/месец 104,96 €/месец 128,35 €/месец

Ако същия мъж застрахова сумата от 1000 € на месец с плащане до 65г., би следвало да плаща при Дружество 1 41,32 € на месец.

Жена 30г.,1500€ пенсия до 60 г. изплащане до 65г. изплащане до 67г. изплащане
Дружество 1 45,40 €/месец 70,33 €/месец 83,72 €/месец
Дружество 2 47,15 €./месец 74,73 €/месец 89,41 €/месец
Дружество 3 47,68 €/месец 69,66 €/месец 81,66 €/месец
Дружество 4 50,20 €/месец 78,73 €/месец 93,13 €/месец
Дружество 5 54,22 €/месец 84,13 €/месец 99,24 €/месец

Ако същата жена застрахова сумата от 1000 € на месец с плащане до 65г., би следвало да плаща при Дружество 1

47,07 € на месец.