Частна пенсионна застраховка за собственици на фирми

Частна пенсионна застраховка за собственици на фирми

Собствениците на фирми са освободени от задължението си към държавата за плащане на пенсионни осигуровки. Изключение правят собствениците на фирми само с един работодател, които трябва да подадат молба към пенсионно-осигурителния институт за освобождаване и някой групи самоосигуряващи се, които са задължени по закон, да заплащат месечни вноски в държавната осигурителна система.

Всички самоосигуряващи се лица, могат да се застраховат в частните застрахователни дружества, посредством специална форма на частно пенсионо осигуряване, която до голяма степен наподобява държавната пенсионна застраховка, но пенсията, която се изплаща накрая е значително по-висока. Това е т.н. Rürup Rente или още позната като Basis Rente. Важно е да се знае, че при този вид застраховка, месечните вноски не зависят от доходите ви и няма минимален и максимален праг на осигуряване.

Този вид застраховка се подпомага от правителството на Германия, тъй като тя се явява основната пенсионна застраховка за хора с фирми (§ 10 Abs.1 Nr.2b Einkommensteuergesetz). Тя подлежи на следпенсионното облагане и през спестителния период се приспада от дължимите годишни данъци в размер на 72% от инвестираната сума за 2011. През 2025 сумата по застраховката ще се признава като 100% разход. Поради този факт обаче, пенсията ще се облага в пълен размер в пенсионна възраст, но само в частта си на натрупаната печалба.

Друго преимущество на този вид застраховка е, че при несъстоятелност, съдя изпълнителя няма право да я прекратява и да изтегли натрупаната сума по договора. Така също, ако получавате социална помощ, сумата по договора не се взема в предвид, при изчисляване на месечните помощи. ( Insolvenz- und Harz IV sicher!)

Други важни аспекти на застраховката са например възможността при смърт на застрахования, наследниците да получат спестените до момента пари обратно (в спестовната фаза) и да получават пенсията след достигане на времето за пенсиониране.

Така също във време на безработица или излизане в майчинство, можете да редуцирате месечните вноски или въобще да спрете да плащате за известно време, без да има нужда да прекратявате договора, което ще доведе до нарушаване на пенсионното планиране.

При нужда, например строеж на собствен дом, можете да изтеглите сума от натрупаната до момента капитал, която по късно ще възтановите при лихвен процент по нисък от пазарния.

В последната фаза на договора, можете да поискате от дружеството да ви изплати цялата сума на натрупалите се средства.

Така също имате възможността да довнасяте по договора, което в крайна сметка увеличава получаваната пенсия. Отделно има и възможност за поставянето на т.н. динамика на месечните вноски посредством която се избягва негативния ефект на инфлацията и реалната пенсионна сума остава на желаното ниво. Тази динамика е свързана с планомерното увеличаване на вноските в рамките на една година.

Принципно има три модела на застраховка- класически, фондов и хибриден.

Класическия модел е с гарантирано олихвяване на внесените суми, за момента 2,25% от 2012 се намалява на 1,75%, гаранция за внесените месечни вноски, гарантиран капитал и гарантирана пенсия. При този модел по голямата част заплатените вноски от клиента мин.70%, се инвестират в сигурни, консервативни и нисколихвени продукти като пенсионни фондове и държавни облигации, а по-малката част в акции максимум 30%. По този начин се постига 100% сигурност за клиента и посредством допълнителното олихвяване на този вид продукти от дружеството ( например 4,6% за една година) може да се достигне и по- добра доходност.

Например : 100€ месечна вноска за 2011 с 5% динамика, през 2012 месечната вноска се увеличава на 105€ и съответно получаваната пенсия се увеличава процентуално с натрупване до края на периода (30 год, при гарантирана лихва 2,25%) 2041 на 379,19 €. Без динамика гарантираната пенсия би била 175,27€ на месец.

Тук трябва да се има в предвид, че поради структурата на този модел, клиента не може да печели от благоприятното развитие на борсата и в този смисъл класическия модел е предназначен за хора, които не са готови на рискове.

Вторият модел е фондовия. При него няма гаранция за заплатените месечни вноски, няма гаранция за лихвения процент и няма гаранция за изплащаната пенсия, но при него може да се постигне максимална доходност. Някой дружества предлагат на своите клиенти гаранционен фактор на пенсиониране, т.е. На 10 000€ събран фондов капитал по застраховката се гарантира например 35€ месечна пенсия.

Основното в този модел е че целият капитал се инвестира във фондове, като избора на фонд е свободен – фонд с акции, фонд с облигации, хедж фонд, валутен фонд, суровинни фондове и т.н. Посредством индивидуалното разпределение на рисковете, може да се постигне сравнително добра сигурност и висока доходност. Този модел е подходящ за хора, които са готови да рискуват временна загуба на капитал в лоши борсови години, но за сметка на това желаят да постигнат максимална доходност.

Например при фонд Carmignag Investment доходността до сега е 14,88%, за месец септември – 4,88%, но до сега за последните 10 години има ръст от 126,77%. Така също клиента сам може да променя фондовете по свое желание. Тук обаче трябва да се има в предвид, че всяка покупка на фонд е свързана с разходи.

При 100€ месечна вноска и 30 години период на плащане, възможната пенсия при 6% развитие на фондовете за периода е 439€, при 9% е 756€ на месец.

Третият модел е микс между класически и фондов модел, затова се нарича хибриден модел. При него се съчетава гаранцията на внесените месечни вноски, гарантирания капитал и гарантирана месечна пенсия с възможността за допълнителна висока доходност от инвестирането в различни видове фондове. Целта е максимална сигурност и максимална пенсия.

Най общо този модел се състои от три части: в първата се акумулират средствата посредством които се гарантират месечните вноски и капитала до края на периода на плащане. След като там са се събрали достатъчно средства, остатъка се прелива автоматично във втората част или фондове с висока сигурност. След като тук се съберат достатъчно средства остатъка се прелива в третата част или свободни фондове- инвестиционни фондове, фондове с акции и т.н. В зависимост от това как се развива борсата парите се прехвърлят от втората част към първата и обратно, например при по турболентни периоди се инвестира повече във фондове с висока сигурност, а във времена на разтеж на борсата във свободни фондове. По този начин се постига висока доходност и сигурност.

Например при 100€ месечена вноска и 30г. срок за внасяне, 5% динамика, ще имате гарантирани 145€ пенсия, 36000€ гарантиран капитал, но възможна пенсия при 6% олихвяване за целия период 451€ (негарантирана). За капитала над 36 000€ при някой дружеста може да получите и гаранционен фактор на пенсиониране от 27,06 € на 10000€ фондов капитал.