Здравна застраховка

Здравна застраховка

Здравната застраховка в Германия е задължителна за всички работещи тук лица , които постоянно живеят на територията на страната. От 2009 г. насам всеки, който има собствена фирмена дейност или работи по трудов договор в немска фирма или учереждение, е задължен да се застрахова в германската здравна каса. В Германия има два вида медицинско застраховане: държавно здравно–медицинско осигуряване и частно здравнo–медицинско осигуряване. От 2010 г. влезна в сила нов закон, според който платените месечни вноски за здравно осигуряване трябва да се впишат в годишната данъчна декларация, за да бъдат приспаднат от данъците за съответната година. Пред данъчнита администрация, трябва да се представи специален документ издаден от съответната здравна каса за платените вноски за здравно осигуряване. Ако такъв документ липсва, са предвидени административни санкции.

Държавна здравна застраховка

Услугите, които поема държавната здравна застраховка и вноските по застраховката, са регламентирани със закон. Водещ в работата на държавната здравна каса е солидарният принцип, т.е. независимо от вноската по застраховката всички застраховани имат право на еднакво застрахователно обслужване, като не се взема в предвид здравословното им състояние, възраст и пол, а само месечните им доходи. Държавната застраховка включва и фамилната застраховка, при която само един член на семейството плаща месечна вноска, базирана върху доходите му, а останалите членове ( деца, в т.ч. студенти, безработни с доходи до 365 € на месец и др.) ползват безплатно здравно-застрахователни услуги. Редица други фактори също водят до покачване на месечните вноски и намаляване спектъра на услугите, поемани от здравната застраховка. Прогнозите сочат, че не е изключено до 5 години вноските да се повишат до 20 % на месец.

Всяка година държавата субсидира държавните здравни каси с милиарди евро чрез Здравния фонд ( за 2010 г. с около 15,7 млрд.).
Как е структурирана държавната здравна каса можем да прочетем в § 12 SGB V:

Услугите трябва да бъдат достатъчни, целесъобразни и икономически обосновани, като не могат да надвишават допустимата мярка и необходимост. Услуги, които не са необходими и не са икономически обосновани, не могат да бъдат ползвани от застрахованите, изпълнителя на услугите не може да ги поражда и здравните каси не могат да ги одобряват.

Още…

Частна здравна застраховка

В частната здравна система имат право да се застраховат всички лица, които са собственици на фирми, работещите на свободна практика (като адвокати, архитекти, данъчни консултанти, лекари със собствена практика и т.н. ), държавни служители, назначени по трудов договор с годишни доходи над 49 500€.

За разлика от държавните здравни каси при частните месечната вноска не се определя въз основа на месечния доход, а посредством определени критерии. За застрахования това означава медицинско обслужване на по-добро ниво за по- малко пари на месец.

Принципът на работа на частните здравни каси е аквивалентният принцип. Това означава, че месечните вноски по медицинската застраховка, които не са използвани, се реинвестират на капиталовия пазар и получените лихви и печалби се спестяват индивидуално, само за застрахованото лице.

Разликата от държавната здравноосигурителна система е, че частната застраховка представлява договор с гарантирани услуги, които не могат да се променят от страна на застрахователното дружество до края на договора. Mесечните вноски са предназначени само за застрахованото лице и не се поделят между всички застраховани в застрахователната компания, т.е., ако лицето не използва медицински услуги през определен период от време, месечните вноски се спестяват за него. Ако застрахованият не ползва никакви услуги от здравната застраховка, през следващата застрахователна година получава обратно пари от здравната каса.

Още…