Държавна здравна застраховка

Държавна здравна застраховка

Държавната здравна застраховка е задължителна за всички, които са назначени по трудов договор и получават не по-малко от 401 € на месец. Изключение правят държавните служители, които имат право да се застраховат и в частната застрахователна система по избор, собствениците на фирми (Selbstandige) и хората на свободна практика (Freiberufler). Максималният праг на здравно осигуряване за 2011 е 3712,50 € на месец.

Работещи по трудов договор

Месечната вноска по застраховката се определя в зависимост от месечното възнаграждение. От 2011 процентът по здравната застраховка се вдигна от 14,9 % на 15,5 %, т.е. работодателят заплаща 7,3 %, а служителят остатъка от 8,2 %. Към тази сума се добавя и задължителната застраховка за инвалидност, която е неотделима част от здравната застраховка. Месечната вноска по нея е в размер на 1,95% за хората с деца и 2,25% за хората без деца, като сумата се поделя поравно между работодателя и служителя. Допълнително към тези вноски, регламентирани по закон, се дава право на държавните здравни каси да изискват от своите членове допълнителни вноски, които се определят въз основа на приходите и разходите на съответната каса за годината. В момента в Германия функционират 155 здравни каси.

Още…

Собственици на фирми и самоосигуряващи се

Собствениците на фирми и хората на свободна практика могат да избират между частното и държавното здравно осигуряване. Условие, за да се застраховат в държавната здравна каса, е да са били членове на касата за не по-малко от 12 месеца.

Минималният праг за собствениците на фирми за 2011 година е 1916,35 €, а за хората на свободна практика и за собствениците на фирми, които получават допълнително средства от социалната администрация (Arbeitsamt) – 1277,50 € месечно. Тук има възможност застрахованият да се откаже от част от услугите и да намали месечната си вноска на 14,9%. Трябва да се има впредвид, че хората от тези категории застраховани заплащат сами целите вноски по здравната застраховка и застраховката за инвалидност.

Още…

Студенти

Здравната застраховка за 2011 година, включително застраховката за инвалидност, за българските студенти в Германия до 30-годишна възраст и до 14-и семестър, е 76,41 € на месец. Студентите имат право да се застраховат и в частната здравна система, но за целта не по-късно от 3 месеца след записването си в университета трябва да се освободят от задължителната държавната здравна застраховка. След 30-годишна възраст студентите могат по желание да продължат своето осигуряване (Freiwilligversicherte) в държавната система, като месечният застрахователен праг се вдига на 851,67 € или 146,05 € месечна вноска. От друга страна те имат право и да се откажат от тази възможност и да се застраховат в някоя частна застрахователна каса по избор.

До края на 25 си годишнина, студентите могат да се осигуряват и чрез застраховката на родителите си, без да заплащат допълнително, при условие обаче, че родителите им работят в Германия и са здравно осигурени в държавната здравна каса (Familienversicherung).

Още…

Пенсионери

Пенсионерите в Германия не са освободени от заплащането на месечни здравни вноски. Осигурителната вноска за 2011 е 15,5 % и съответната застраховка за инвалидност в размер на 2,25 % за бездетните и 1,9% за пенсионерите с деца, като почти половината се поема от Държавния пенсионен институт (15,5% – 0,9% = 14,6% : 2 = 7,3%), но само при условие, че пенсионерът получава пенсия от държавния пенсионен институт . Като база за здравно- осигурителеня доход се взема получаваната месечна държавна пенсия, както и допълнителни пенсии от фирмето допълнително пенсионно осигуряване и доходите от собствена работа( selbstandig). Трябва да се има в предвид така нареченото „9/10 правило“, т.е ако през 90 % от втората половина на трудовия си стаж лицето е било задължително застрахован или се е осигурявало само в държавната здравна система като собственик на фирма или като работещо на свободна практика, тогава той ще бъде задължително застрахован във държавната здравна каса ( Pflichtversicherung ). Тези които не изпъват критериите за задължителната застраховка, могат единствено да се застраховат по желание (Freiwillig versicherte), като за основа на изчисляване на доходите им в пенсионна възраст се включват всички данъчнооблагаеми доходи – частни застрахователни пенсии, наеми, лихви и т.н.

Още…

Като независим застрахователен брокер, ние работим с редица държавни здравни каси в Германия като HEK, BBK Pfalz, DAK, AOK, BKK Salus, Continentale BBK, BBK- VBU, iKK clasik. Ако желаете да склключите здравна застраховка към държавната здравна каса в Германия, моля натиснете тук
Контакт